Wybierz z działu mechanika / Proces technologiczny 
   Hamulce
   Silnik
   .Shot BOX
   Chłodzenie
   Dźwignik śrubowy
   EXTRA
   Proces technologiczny
      Rodzaje Produkcji
      Sposoby ustalenia
   Smarowanie
   Sterowanie
   Urzadzenia automatyki
   Zasilanie
   Zawieszenie


 
Proces technologiczny  - część procesu produkcyjnego, która jest bezpośrednio związana ze zmianą kształtu, wymiarów, jakości powierzchni, własności fizykochemicznych bądź też łączeniem tych elementów w jeden zespół (podzespół). Proces technologiczny dzieli się na dwa etapy: wyrób i łączenie elementów. Czynności związane z procesem technologicznym dzielimy na: czynności związane ze zmianą kształtu obrabianego przedmiotu; czynności mające charakter pomocniczy (zakładanie i zdejmowanie przedmiotów obrabiających).

 Operacja – zamknięta część procesu technologicznego obejmująca całokształt wszystkich czynności wykonywanych bez przerwy na jednym stanowisku pracy,  przez jednego pracownika, na określonym przedmiocie. Wyróżniamy trzy cech operacji: niezmienność przedmiotu obrabianego, niezmienność stanowiska roboczego, niezmienność wykonawcy. Zamocowanie – jest to operacja, która jest wykonywana przy jednym ściśle określonym położeniu przedmiotu obrabianego na obrabiarce, przy czym każde przemieszczenie przedmiotu na obrabiarce jest nowym zamocowaniem.

Pozycja – jest to każde położenie przedmiotu obrabianego na stale obrotowym obrabiarki, przy jednym jego zamocowaniu.

 Zabieg – zamknięta część operacji, przy której następuje zmiana wymiaru, kształtu, chropowatości, właściwości fizycznych lub stanu fizycznego określonego elementu przy stałych parametrach obróbki, charakterystycznych dla danej obróbki. Cechami zabiegu są: niezmienność powierzchni obrabianej, niezmienność narzędzia skrawającego, niezmienność parametrów skrawania. Zabiegi mogą być: proste i złożone.
Zabieg prosty – część operacji odnosząca się do wykonania jednej powierzchni jednym narzędziem, przy stałych parametrach skrawania.
 Zabieg złożony – część operacji odnosząca się do obróbki kilku powierzchni jednym narzędziem lub kilku powierzchni kilkoma narzędziami (obrabiarka wielonożowa). Zabiegi dzielimy na: przejścia, czynności, ruchy elementowe.

Przejście – elementarna część zabiegu, w której następuje zdjęcie jednej warstwy materiału. Czynność – część operacji lub zabiegu stanowiąca odrębne działanie od elementu procesu technologicznego, charakteryzująca się określonym działaniem (zamocowanie i odmocowanie przedmiotu obrabianego).

Ruch roboczy (elementarny) – najmniejszy składnik czynności dający się określić jednoznacznie sprecyzowanym zadaniem (odsunięcie narzędzia skrawającego od przedmiotu obrabianego, uruchomienie obrabiarki). 

Norma czasu pracy t Zadaniem technicznej normy czasu jest określenie koniecznego i uzasadnionego czasu trwania operacji. Norma służy też do określenia powierzchni produkcyjnej zakładu pracy. Normowany czas pracy - czas pracy maszyny i pracownika nie pokryty z pracą maszyny; normowany czas przerw obejmujący czas przerw fizjologicznych. Nienormowany czas pracy – czas pracy robotnika i maszyny nie przewidziany czasem pracy; czas przerw składający się z innych przerw. Cała wartość czasu (norma) dla wykonania określonej partii przedmiotów jest:
                  t = tpz + tj . n   
                 n – liczba sztuk
 Norma czasu dzieli się na:
 tpz – czas przygotowawczo – zakończeniowy: czas związany z przygotowaniem stanowiska do pracy (zapoznanie się z rysunkiem technicznym, dokumentacją, zamocowanie narzędzia, zamocowanie przedmiotu). Występuje on tylko jeden raz dla całej partii wyrobu, nie zależy od liczby obrabianych sztuk, zależy od wymiaru i kształtu przedmiotu obrabianego, zależy od konstrukcji obrabiarki, zależy od prawidłowości opracowania produkcji i organizacji miejsc pracy. tj – czas jednostkowy: czas przewidziany normą na wykonanie operacji dla każdego przedmiotu.                               
   tj = tw + tu
Czas jednostkowy dzieli się na: - tw – czas wykonania: czas potrzebny na jednorazowe wykonanie czynności związanych z daną operacją.
                       tw = tg + tp
Czas wykonania dzieli się na: tg – czas główny: czas, w którym następuje zmiana kształtu i wymiarów. tp – czas pomocniczy: czas związany z czynnościami pomocniczymi, ale niezbędnymi w procesie technologicznym (zamocowanie przedmiotu, uruchomienie obrabiarki). Zależy od kształtu i wymiaru przedmiotu obrabianego.  - tu – czas uzupełniający:
                            tu = to + tf
to – czas obsługi: czas związany z organizacją i utrzymaniem zdolności do ciągłej pracy stanowiska roboczego.
       to = tot + too tot – czas obsługi technicznej: czas związany z wymianą zużytych narzędzi (ewentualne ich ostrzenie) oraz korekta ich ustawienia.
 too – czas obsługi organizacyjnej: czas związany z organizacją pracy na stanowisku (czyszczenie i smarowanie maszyny, usuwanie wiórów).
tf – czas potrzeb fizjologicznych: czas koniecznych przerw w pracy. Składa się z czasu na odpoczynek tfo (odprężanie w sensie fizycznym i psychicznym) i z czasu potrzeb naturalnych tfn. Wszystkie czasy określa się w minutach i zapisuje w kartach. Czas kalkulowany tk: czas przeznaczony na operację dla jednego przedmiotu.
 tk = ( tpz / n ) + tj tk = (tpz / n ) + tg + tp + to + tf 

 Dokumentacja techniczna (technologiczna)
 Jest to zbiór odpowiednich dokumentów, które określają dany proces technologiczny. W skład dokumentacji technicznej wchodzi: - całość dokumentów określających przebiegi procesów technologicznych, - wszystkie dokumenty pomocy i przyrządów, urządzeń potrzebnych do wykonania danych części, - wszystkie dokumenty związane z normami, warunkami technicznymi.
Dokumenty dzielą się na:
- główne:
- karta technologiczna: opracowana dla każdej części osobno
- karta instrukcyjna: opracowana dla każdej operacji
- karta normowania czasów roboczych: dla poszczególnych operacji
- karta zużycia materiału
- wykazy pomocy warsztatowych
- rysunki:
- rysunki surówek (odlewy, odkuwki)
- rysunki narzędzi specjalnych do obróbki skrawaniem
- rysunki narzędzi specjalnych do obróbki plastycznej
- rysunki matryc, wykrojników
- rysunki przyrządów specjalnych
- dokumenty związane z organizacją pracy:
- obciążenie i rozplanowanie stanowisk roboczych
- dokumenty związane z montażem
 - dokumenty związane z organizacją produkcji

Karta technologiczna - jest podstawowym dokumentem zawierającym wszystkie dane niezbędne do wykonania przedmiotu: nazwa i nr części; określenie materiału lub półfabrykatu; wykaz wszystkich operacji należących do procesu; kolejność wykonywania z określeniem stanowisk pracy; normy czasowe.

Karta instrukcyjna – opisuje w sposób bardzo szczegółowy wszystkie zabiegi w danej operacji, zawiera szkic przedmiotu. Karta ta zawiera również takie informacje jak: stanowisko robocze; liczba i kolejność zabiegów; warunki obróbki dla poszczególnych zabiegów; wszystkie niezbędne pomoce – uchwyty i narzędzia. Szkic operacji musi być wykonany w pewnych proporcjach. Przedmioty należy rysować w takim położeniu w jakim znajdują się w czasie danej obróbki, zamieszczając niezbędną ilość rzutów lub przekrojów. Na każdym szkicu oznacza się grubymi liniami powierzchnie obrabiane i zamieszcza się wymiary otrzymane w wyniku danej operacji. Podaje się tu także mocowanie (sposób) przedmiotu obrabianego. W karcie tej podaje się także parametry obróbki.
 
Copyright ©2 by janek Najlepsze Fora dyskusyjne - Top ListaTOP Lista Stron InternetowychTopLista For - najlepsze fora w sieci - dodaj swoje forum do top listy
Kreator Stron www